Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Share & Comment

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Ήδη από τη δεκαετία του '60 η Πρέσπα είχε ελκύσει το ενδιαφέρον μεμονωμένων οικολόγων, φυσιολατρών και ειδικών επιστημόνων, εξαιτίας της εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και της σπάνιας βιοποικιλότητας που διαθέτει.


Το 1990 έγινε η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για την προστασία της περιοχής με την ίδρυση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ). Πρόσωπα τα οποία συντέλεσαν καθοριστικά στην ίδρυση της ΕΠΠ ήταν ο Θύμιος Παπαγιάννης, αρχιτέκτων-χωροτάκτης και περιβαλλοντολόγος, ο Δρ Luc Hoffmann, διεθνώς γνωστός ζωολόγος και ο Δρ Γιώργος Κατσαδωράκης, βιολόγος. Αυτοί, με τη βοήθεια και τη στήριξη μιας σειράς περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων έθεσαν τα θεμέλια για την ίδρυση της ΕΠΠ. Την επίσημη πρωτοβουλία  ανέλαβαν οι «Φίλοι Πρεσπών» και το WWF International και έτσι το 1991 ιδρύθηκε η ΕΠΠ με τη συμμετοχή 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων.
       

Από το 1991 η ΕΠΠ συμβάλει συστηματικά και αποτελεσματικά με πολλαπλές δράσεις στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας προωθώντας παράλληλα την αρμονική συνύπαρξη Ανθρώπου και Φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Η δράση της αποσκοπεί στην επίτευξη ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ήπια ανάπτυξη, στην προστασία απειλούμενων ειδών καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Πολύ νωρίς στην πορεία της η ΕΠΠ διείδε ότι η διαφύλαξη των πολύτιμων στοιχείων και η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής απαιτεί την αρμονική συνεργασία και τη συμμετοχή και των τριών κρατών που μοιράζονται την Πρέσπα (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Ελλάδα) και προσανατόλισε σταδιακά τις δράσεις της προς την αρχή αυτή, επιδιώκοντας να τους προσδίδει, όπου αυτό είναι δυνατόν, διασυνοριακό χαρακτήρα.

  Από τον Δεκέμβριο του 2013, η ΕΠΠ είναι μέλος της IUCN (Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία της Φύσης), μίας ένωσης με πάνω από 1.200 μέλη σε 160 χώρες.


Τα γραφεία της ΕΠΠ στον Άγιο Γερμανό και στο Λαιμό, κτισμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Σήμερα η ΕΠΠ, που σημειωτέον εδρεύει στα χωριά Άγιος Γερμανός και Λαιμός της Πρέσπας, είναι πλέον μία περιβαλλοντική οργάνωση με αναγνωρισμένο έργο, λειτουργεί δε βασιζόμενη σε ένα δυναμικό στελεχών που κατοικούν μονίμως στην περιοχή και, κατά μεγάλο ποσοστό, προέρχονται και από αυτήν.


Η Αποστολή της ΕΠΠ


Αποστολή της ΕΠΠ είναι η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας προς όφελος των κατοίκων της, τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών.

Βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της ΕΠΠ:

Διασυνοριακή δράση: Η προστασία και η βιώσιμη ανάπτυξη της Πρέσπας απαιτεί τη συμμετοχή και την αρμονική συνεργασία και των 3 κρατών που μοιράζονται την περιοχή (Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία), έτσι όλα τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τη διασυνοριακή, την περιβαλλοντική, την κοινωνική και την αναπτυξιακή τους σκοπιά και οι δράσεις να αναπτύσσονται σε διασυνοριακό επίπεδο.
Συνεργασία με πρόσωπα και φορείς: Η στενή συνεργασία με τους κατοίκους της Πρέσπας και τους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, οδηγεί στην κοινή αντίληψη των προβλημάτων και στην από κοινού εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.


Τομείς Δράσης


Προστασία της βιοποικιλότητας  και των ενδιαιτημάτων της άγριας ζωής (έρευνα και  παρακολούθηση, διαχείριση και διατήρηση υγροτόπου, προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων)
Προώθηση ήπιων μορφών ανάπτυξης (προώθηση αειφόρου οικιστικής ανάπτυξης, προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας)
Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Πάρκου Πρεσπών, γραμματεία Πάρκου Πρεσπών και υποστήριξη της λειτουργίας του Πάρκου)
Υποστήριξη δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας, σε θέματα προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ευαισθητοποίηση/ Ενημέρωση (περιβαλλοντική εκπαίδευση, ίδρυση και λειτουργία διασυνοριακών κέντρων πληροφόρησης, δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας)


Ενδεικτικές Δράσεις


Έρευνα και μέτρα διατήρησης για την προστασία του αργυροπελεκάνου και του ροδοπελεκάνου: Η έρευνα και εφαρμογή  διαχειριστικών μέτρων οδήγησε σε σταδιακή αύξηση των πληθυσμών. Σήμερα η Πρέσπα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία αργυροπελεκάνων στον κόσμο, ξεπερνώντας τα 1.000 ζευγάρια.

Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση/Δημοσιοποίηση: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από τους σημαντικούς τομείς δράσης της ΕΠΠ με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολεία και ξεναγήσεων για το κοινό, ενώ λειτουργεί επίσης δύο Διασυνοριακά Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών, στον Άγιο Γερμανό και στο Zagradec της Αλβανίας. 

Αποκατάσταση υγρών λιβαδιών: Η αποκατάσταση των υγρών λιβαδιών στη Μικρή Πρέσπα ξεκίνησε με ένα πειραματικό τριετές πρόγραμμα (1997-2000). Στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος LIFE-Φύση (2002-2006) εφαρμόστηκε σχέδιο αποκατάστασης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Σήμερα οι εκτάσεις των υγρών λιβαδιών ξεπερνούν τα 1.000 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διαχειρίζεται η ΕΠΠ σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Προστασία και διαχείριση Μικρής Πρέσπας: Η ΕΠΠ συμμετέχει δραστικά στη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υγροτόπου με δράσεις φύλαξης και παρακολούθησης/διαχείρισης υδάτων, παραλίμνιας βλάστησης και υδρόβιας ορνιθοπανίδας σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων εφαρμόζεται βάσει ενός σχεδίου/οδηγού το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Φύση (2002-2006).

Έρευνα, παρακολούθηση και μέτρα διατήρησης των ιχθυοπληθυσμών στις λίμνες και τα ποτάμια: Η ΕΠΠ παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των ιχθυοπληθυσμών στις λίμνες μέσω δειγματοληπτικών ερευνητικών μεθόδων. Έχει επίσης εκπονήσει σχέδια δράσης για την προστασία των ενδημικών ειδών ψαριών μπράνα και πέστροφα των Πρεσπών.

Ανακατασκευή θυροφράγματος: Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE - Φύση (2002-2006) ανακατασκευάστηκε το θυρόφραγμα στη θέση Κούλα, το οποίο ρυθμίζει τη ροή των νερών από τη Μικρή προς τη Μεγάλη Πρέσπα. Με τη σωστή λειτουργία του εκσυγχρονισμένου θυροφράγματος είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των οικολογικών αναγκών της περιοχής, αλλά και των υφιστάμενων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Προώθηση βιολογικής και φιλοπεριβαλλοντικής γεωργίας: Η βιολογική καλλιέργεια του φασολιού στην Πρέσπα ξεκίνησε μετά από προσπάθειες της ΕΠΠ το 1992 με την παροχή συμβουλών σε θέματα καλλιέργειας και πιστοποίησης. Το 2009 ολοκληρώθηκε πρόγραμμα για τη δημιουργία σήμανσης «Προϊόντων Προστατευόμενης Περιοχής Πάρκου Πρεσπών».

Προώθηση αειφόρου οικιστικής ανάπτυξης και προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: Η ΕΠΠ το 2005 ανέλαβε την πραγματοποίηση της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)», η οποία παραδόθηκε ως δωρεά στο Δήμο Πρεσπών και έχει επίσης εκδώσει 2 ενημερωτικούς οδηγούς για τη σωστή αναστήλωση των παραδοσιακών κτηρίων (1993-1994).

Ίδρυση και λειτουργία Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών: Από την ίδρυση του Διασυνοριακού Πάρκου  Πρεσπών, η ΕΠΠ συμμετέχει στη λειτουργία του ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ παράλληλα συμμετέχει στη λειτουργία της γραμματείας του πάρκου. Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας η ΕΠΠ υλοποιεί ποικίλα προγράμματα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των τριών χωρών. Το 2005 ολοκληρώθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, η πρώτη κοινή μελέτη των τριών χωρών, η οποία  περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συνολική διαχείριση της περιοχής. Το 2006 ολοκλήρωσε πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης ποταμού Ντέβολι-Λίμνης Μικρή Πρέσπα (Αλβανία-Ελλάδα)», ενώ από το 2007 έχει αναλάβει μελέτη για την ανάπτυξη διασυνοριακού συστήματος παρακολούθησης των οικολογικών παραμέτρων στη λεκάνη των Πρεσπών. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση, σε διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και κυρίως των υδάτων.

Στήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠΠ): O Φορέας Διαχείρισης ιδρύθηκε το 2003 και κύριος σκοπός του είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Πρέσπας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΦΔΕΠΠ αποτελεί την υπεύθυνη αρχή για: τις δράσεις διαχείρισης του υγροτόπου, την προστασία και τη φύλαξη της περιοχής από παράνομες ενέργειες οι οποίες επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον (π.χ παράνομες αμμοληψίες, λαθροθηρία) και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η ΕΠΠ από την αρχή της ίδρυσης του ΦΔΕΠΠ όχι μόνο συμμετέχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά υποστηρίζει ενεργά τη λειτουργία του μεταφέροντας την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία της στα θέματα διαχείρισης του υγροτόπου, καθώς επίσης και μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού.


Πολλές περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.spp.gr
Tags:

visit florina

«Δεν ξέρω αν διαλέγει κανείς τους χώρους ή οι χώροι μας διαλέγουν. Είναι σαν τον έρωτα: ή διαλέγεις ή σε διαλέγουν» Θ. Αγγελόπουλος για την Φλώρινα...

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ τα σχόλια σας....

 

visit florina

visit florina
Υπερήφανοι υποστηρικτές του visit florina..

ΧΑΡΤΗΣ

www.map-embed.comvisit florina

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

like us !!!

Copyright © Visit Florina | Designed by Nikos VrsTemplateism.com